Nawigacja

Procedury

Wnioski o nadanie statusu działacza opozycji antykomunistycznej / osoby represjonowanej oraz wnioski o przyznanie świadczenia pieniężnego rozpatruje Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Wniosek kierowany do Szefa UdSKiOR przez działacza opozycji antykomunistycznej / osobę represjonowaną z powodów politycznych (wdowę/wdowca po działaczu opozycji lub osobie represjonowanej lub innego członka rodziny zmarłego działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej) musi być odpowiednio udokumentowany.

Zgodnie z art. 5 ust. 3 pkt 1 i 2  ustawy do wniosku należy dołączyć:

  • dowody potwierdzające działalność opozycyjną w rozumieniu art. 2 ustawy albo dowody potwierdzające represje wymienione w art. 3 ustawy.
  • decyzję administracyjną Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w sprawie spełniania warunków, o których mowa w art. 4, albo dokument potwierdzający nadanie Krzyża Wolności i Solidarności.

 

ROLA INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ
W PROCESIE NADAWANIA STATUSU DZIAŁACZA OPOZYCJI ANTYKOMUNISTYCZNEJ LUB OSOBY REPRESJONOWANEJ

Na wniosek działacza opozycji antykomunistycznej / osoby represjonowanej z powodów politycznych (wdowę/wdowca po działaczu opozycji lub osobie represjonowanej lub innego członka rodziny zmarłego działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej) Prezes IPN wydaje – nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku – decyzję o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 4 ustawy.

 

Obowiązek wystąpienia o wydanie decyzji nie dotyczy tych osób, które zostały odznaczone Krzyżem Wolności i Solidarności.

Zgodnie z wolą ustawodawcy, wyrażoną w art. 14 ustawy, Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu udziela pomocy w sporządzeniu wniosku o potwierdzenie statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych. Pomoc ta nie ogranicza się wyłącznie do wydania wyżej wspomnianej decyzji. Każda osoba zainteresowana może wystąpić do Instytutu Pamięci Narodowej z prośbą o pomoc w zgromadzeniu dowodów potwierdzających represje wymienione w art. 3 ustawy, jak również działalność opozycyjną wymienioną w art. 2 ustawy.  Kwerenda mająca na celu odnalezienie dokumentów potwierdzających działalność opozycyjną i doznane represje prowadzona jest w oparciu o przepisy ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej.

Zarówno wniosek o wydanie decyzji Prezesa IPN, jak też wniosek o wydanie dowodów potwierdzających działalność lub represje, można złożyć osobiście lub przesłać pocztą do dowolnie wybranej jednostki organizacyjnej Instytutu Pamięci Narodowej (Archiwum IPN, Oddziałowe Archiwum IPN lub Delegatura IPN). 

Mając na względzie szybką i sprawną realizację Państwa spraw, prosimy o kierowanie wniosków do jednostek organizacyjnych właściwych ze względu na teren działalności antykomunistycznej lub doznanych represji. 

W siedzibie Archiwum IPN przy ul. Kłobuckiej 21 w Warszawie mieści się punkt konsultacyjny, w którym można złożyć wniosek, uzyskać niezbędne informacje i pomoc.

Informacje można uzyskać również: 

do góry