Nawigacja

APEL O SOLIDARNOŚĆ

Tak długo wyczekiwana przez osoby zasłużone w walce o odzyskanie suwerenności i niepodległości Polski nowelizacja ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 693 z późn. zm.), umożliwiająca otrzymanie bezterminowej i niezależnej od dochodów pomocy finansowej, wchodzi w życie z dniem 31 sierpnia 2017 r.

Zgodnie z zapisami ustawy Prezes Instytutu Pamięci Narodowej jest zobowiązany do wydawania (na wniosek osoby zainteresowanej) decyzji administracyjnej Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej w sprawie spełnienia warunków, o których mowa w art. 4 (w terminie do trzech miesięcy) oraz udzielania pomocy w sporządzeniu wniosku o potwierdzenie statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych, w tym wydawanie dowodów potwierdzających działalność opozycyjną lub doznane represje.

W związku z ogromnym zainteresowaniem, jakim cieszy się ustawa, a w konsekwencji bardzo dużym wzrostem liczby składanych do Instytutu Pamięci Narodowej wniosków w trybie ustawy o działaczach opozycji zwracam się z ogromną prośba, aby osoby odznaczone Krzyżem Wolności i Solidarności składały wnioski o potwierdzenie statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej bezpośrednio do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (http://www.kombatanci.gov.pl/images/DOC/Formularze/Nowe/Nowelizacja/wniosek_potwierdzenie_statusu.pdf), załączając do wniosku kopię postanowienia Prezydenta RP o nadaniu odznaczenia. Osoby uhonorowane Krzyżem Wolności i Solidarności są bowiem zwolnione z obowiązku przedkładania decyzji Prezesa IPN w postępowaniu o nadanie statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych.

Z uwagi na to, że prawo do świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej przysługuje tylko działaczowi opozycji antykomunistycznej lub osobie represjonowanej z powodów politycznych o potwierdzonym statusie działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych, proszę również o odłożenie w czasie decyzji o wystąpieniu do IPN z wnioskami w trybie ustawy o działaczach opozycji przez członków rodziny zmarłego działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej.

Mając na względzie szybką i sprawną realizację spraw, zachęcam również wnioskodawców do kierowania wniosków do jednostek organizacyjnych właściwych ze względu na teren działalności antykomunistycznej lub doznanych represji (nie istnieje wówczas konieczność zamawiania akt dotyczących wnioskodawcy z archiwów innych jednostek organizacyjnych IPN).

 

dr Jarosław Szarek
Prezes Instytutu Pamięci Narodowej

do góry